გარემოსდაცვა

  1. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში
  2. გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა
  3. “ლახამი 1” და “ლახამი 2” ჰესების გარემოს, იქთიოფაუნის მდგომარეობის მონიტორინგის წლიური ანგარიში
  4. ლახამი ჰესების ტყის განაშენიანების პროექტი
  5. ADG LLC_Environmental Policy_GEO
  6. შპს ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი – კლიმატის ცვლილების გავლენის შეფასება
  7. შპს ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი – ნარჩენების მართვის გეგმა (2022-2024)
  8. შპს ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი – იქთიოლოგიური მონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიში (2023)
  9. შპს ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი – დათევზიანების ეფექტურობის მონიტორინგის ანგარიში (Q4 ’23)
  10. შპს ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი – დათევზიანების ეფექტურობის მონიტორინგის ანგარიში (Q1-Q2 ’23)
  11. შპს ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი – მოხმარების სტატისტიკა

გაერის გლობალური შეთანხმების წევრობა

შპს ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი